VESTERHOLTS EFTF. APS LANDSKABSARKITEKT KERSTIN LEHNSDAL MDL

UDVIDELSE AF KØGE BUGT MOTORVEJEN - fra Mosede Landevej til Egedesvej

Ordregiver: Vejdirektoratet, Anlægsområdet, Guldalderen 12

Kontraktform: Hovedrådgiver for æstetik og landskab i konsortium med PLH Arkitekter

Entreprisesum
: Samlet anlægssum beplantning og hegn ca. 8 mio.

Tegnestuens opgaver er rådgivning og projektering i fase 3-5 vedrørende vejarkitektur, landskab, terræn, støjafskærmning og beplantning.

Udarbejdelse af designmanualer for bygværker og landskab, beplantning og hegn udbudsprojekter
Byggeledelse og fagtilsyn med beplantnings og hegnsprojekterne i udførelsen og i vedligeholdelsesperioden.

PLH Arkitekter står for udformningen af broer og tunneller.

Varighed:
2011 – 2022 (5 års vedligeholdelsesperiode på beplantninger)Beskrivelse af projektet


Udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen fra 6 til 8 spor på strækningen fra Mosede landevej til Køge og udformning
af tilslutningsanlæg ved Roskildevej, Egedesvej og Lyngvej. Arbejdet omfatter formgivning af terræn og beplantning i forbindelse med forhøjelse af eksisterende volde, design og medprojektering af regnvandsbassiner. Udformning af terræn og beplantning af skråninger langs vejen, i tilslutningsanlæg, på rastepladser og samkørselsplads. Udformning og placering af støjskærme. Placering af hegn om bassiner og langs vejen. Udformning af vej- og stibroer.

Forud for detailprojekteringen udarbejdes detaljerede designmanualer for henholdsvis landskab og bygværker. Designmanualernes principper indarbejdes i normaltværsnit mv. og danner det æstetiske grundlag for ingeniørernes detailprojektering.
Selve detailprojekteringen udføres i nært samarbejde med de øvrige rådgivere og der foregår en del fælles, digital projektering af bla. adgangsveje til regnvandsbassiner foruden selve regnvandsbassinerne, udformning af vandløb og terræn ved sti- og vejunderføringer.
Underrådgiveren PLH Arkitekter står for udformning af vej- og stibroer, underføringer af veje og stier, belysning i stitunneller og øvrig vejarkitektur.
Vesterholts eftf. bidrager i samarbejde med projektledelsen i Vejdirektoratet til koordinering af den landskabelige bearbejdning af arealerne mellem vejen og jernbaneudvidelsen København Ringsted.

Tegnestuen udarbejder udbudsprojekt til beplantning og hegning og varetager byggeledelse og fagtilsyn med dette.

 


 
køge bugt motovej udvidelse rasteplads, beplantning  
 
 
 
Arealdata
Station:
Emne:
Muld:
Planter:
Jorddæk:
Jordarb.


Udførelse
Jordarb:
Plantning:
Pleje:
 
126.600-126.780
Sideflyttet vold 6
30-50 cm
1750 buske. 15 træer
Sort ukrudtsdug
Fræsningokt. 2013
nov. 2013-
2014, 15, 16

 
I forbindelse med udarbejdelse af beplantningsprojektet suppleres landskabsplanen med skilte der giver oversigt hvad der skal plantes, hvornår og over det tidsrum området skal vedligeholdes.
I takt med at arbejdet skrider frem, tilføjes oplysninger om tilhørende detailtegninger og fremtidige driftsforhold.

     

UDVIDELSE AF KØGE BUGT MOTORVEJEN - fra Hundige til Mosede Landevej


Nyplantning på vold afdækket med ukrudtsduge.

Ordregiver: Vejdirektoratet, Anlægsområdet, Gladsaxe Ringvej 51

Kontraktform: Hovedrådgiver for æstetik og landskab

Entreprisesum:

Samlet anlægssum beplantning og hegn ca. 4.8 mio.

Tegnestuens opgaver var rådgivning og projektering i fase 3-5 vedrørende landskab, terræn, regnvandsbassiner, støjafskærmning og beplantning
Udarbejdelse af beplantnings og hegnsprojekter
Byggeledelse og fagtilsyn med beplantnings og hegnsprojekterne i udførelsen og i vedligeholdelsesperioden

Varighed: 2004 - 2012Beskrivelse af projektet


I forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen fra 6 til 8 spor på strækningen fra Hundige til Greve Syd hvor vejen går gennem både by- og erhvervsområder skal der anlægges nye støjvolde, og de eksisterende skal forhøjes. Hvor der ikke er plads til volde skal støjdæmpningen forbedres med nye støjskærme. Vej- og stioverførsler samt underføringer af stier og Å-løb skal udvides og terræn og bygværker udformes. I forbindelse med vejafvandingen anlægges endvidere nye regnvandsbassiner, hvoraf flere skal indhegnes.

Vesterholts eftf. er hovedrådgiver på æstetik og landskab suppleret af CB Arkitekter på æstetik vedr. nye vejbroer. Også til dette projekt udarbejdes en samlet landskabsplan med informationer om de enkelte delområder.

Støjvoldene langs boligområderne formes efter et i VVM redegørelsen vedtaget principsnit, men der foretages omfattende tilpasninger bla. til to hovedforsyningsledninger for gas og fjernvarme. Plantningerne på voldene sættes efter et mønster, der spejler terrænets form og afdækkes med ukrudtsduge som fremhæver plantemønsteret det første års tid, som en slags ’contemporary landart’.

Der beplantes både på vej- og nabosider, på volde, ved regnvandsbassiner og langs støjskærme.

Tegnestuen designer og leverer de nødvendige 3D afsætningsinformationer til opsætning af støjskærmene.


 

Støjskærm og støttemursbeklædning ved Mosede Landevej.
Skærmenes vandrette mønster understreger vejens dynamiske forløb, men brydes på nabosiden af de lodrette opdelinger, og giver derfor et mere statisk udtryk på den side, hvor færdslen foregår i langsommere tempo.
   


Ovalt regnvandsbassin ved Herlev Hovedgade km. 43.400

 

Adresse:
Vesterholts eftf. ApS
Raunstrupvej 5 2720 Vanløse
Tlf: 2121 3868
E-Mail: Kl@vesterholt.dk
 
Find os på Krak